GMP

DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA (GMP) określa szereg standardów i norm, które muszą być spełnione, aby samą produkcję żywności uznać za właściwą oraz zapewniającą bardzo wysoką jakość zdrowotną (w szczególności wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów gotowych).

Dobra Praktyka Produkcyjna obejmuje stałą i ścisłą kontrolę wszystkich elementów procesu produkcyjnego rozpoczynając od zaopatrzenia w surowce, poprzez magazynowanie, produkcję, pakowanie, znakowanie, aż do składowania i dystrybucji gotowej żywności.

Stosując standardy GMP w produkcji żywności można wyróżnić takie elementy składowe, jak np. dobrą praktykę hodowlaną lub/i uprawową, zaopatrzeniową oraz magazynową, laboratoryjną, techniczną i technologiczną, budowlaną, higieniczną, spedycyjną, marketingową, cateringową, szkoleniową, obrotu towarowego.

GMP odnosi się przede wszystkim do procesu technologicznego. Stanowi on komplet procedur, które mają na celu uporządkować i opisać wszystkie etapy (elementy) przebiegu produkcji,
a także sposobu kontroli i zapewnienia jakości produktu.

Wdrożenie zasad GMP w zakładzie wyklucza wszelkie przypadkowe działania, gdyż zaczyna się z momentem zakupu surowców, obejmuje ich przechowywanie, etap produkcji i pakowania, aż do magazynowania i sprzedaży (procedury GMP dotyczą całego procesu produkcji – maszyn, pracowników, szkoleń, miejsca pracy, transportu, konserwacji, dezynfekcji itp.).

Dobra Praktyka Produkcyjna przewiduje użycie odpowiedniej jakości i ilości surowców na odpowiednim etapie produkcji i zgodnie z przyjętą procedurą.

Do zagadnień, które leżą w obszarze GMP zaliczyć należy:

 • przyjęcie surowców i materiałów,
 • magazynowanie i postępowanie z surowcami,
 • procesy obróbki wstępnej,
 • procesy obróbki zasadniczej,
 • transport wewnętrzny,
 • magazynowanie wyrobów gotowych.

W Dobrej Praktyce Produkcyjnej wyróżnia się 10 najważniejszych zasad tzw. Dekalog GMP:

 1. Zanim zaczniesz jakąkolwiek pracę, upewnij się czy posiadasz wymagane procedury i instrukcje.
 2. Zawsze postępuj dokładnie wg instrukcji, nie stosuj skrótów lub usprawnień. Jeśli czegoś nie wiesz lub nie rozumiesz, pytaj przełożonych lub sięgnij do odpowiedniej dokumentacji.
 3. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że masz do czynienia z właściwym surowcem lub półproduktem.
 4. Upewnij się czy stan techniczny urządzeń i sprzętu jest odpowiedni oraz czy są one czyste.
 5. Pracuj tak, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia produktu, pomieszczeń, sprzętu, urządzeń.
 6. Bądź uważny, przeciwdziałaj błędom.
 7. Wszelkie nieprawidłowości i odchylenia od założonych parametrów procesu produkcji zgłaszaj kierownictwu.
 8. Dbaj o higienę osobistą, utrzymuj swoje stanowisko w czystości i porządku.
 9. Dokładnie zapisuj wszystkie parametry procesu.
 10. Przyjmij na siebie odpowiedzialność za to co robisz.

Według zasad GMP  

„to co nie zostało zapisane nigdy nie zostało wykonane, a to co nie jest zapisane nie istnieje”.

Takie podejście umożliwia:

 • należytą kontrolę systemu technicznego i sanitarnego pomieszczeń, a także urządzeń
 • produkcyjnych i kontrolnych,
 • możliwość ciągłej analizy, między innymi parametrów operacji technologicznych, warunków
 • otoczenia,
 • odtworzenie całego procesu produkcyjnego,
 • identyfikację osób odpowiedzialnych za wykonanie, nadzór oraz kontrolę poszczególnych etapów produkcji.

Wdrożenie w zakładzie systemu GMP i GHP stanowi podstawę do wdrożenia w kolejnym etapie systemu HACCP, w celu kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Kierownictwo zakładu powinno organizować systematyczne i na odpowiednim poziomie
(tj. dostosowane do charakteru wykonywanej pracy) szkolenia dla personelu z zakresu dobrych praktyk produkcyjnych.

Korzyści z wdrożenia GMP:

 • zapewnienie powtarzalności i jednorodności wyrobów poprzez ścisły nadzór nad całym procesem produkcji – od zaopatrzenia w surowce, poprzez magazynowanie, produkcję, pakowanie, znakowanie, aż do składowania i dystrybucji wyrobów gotowych;
 • eliminowanie wszelkich sytuacji zagrażających zanieczyszczenia wyrobu obcymi substancjami i ciałami chemicznymi, fizycznymi oraz szkodliwą mikroflorą;
 • zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa użytkownikom końcowym wyrobu gotowego;
 • wykluczenie z procesów produkcyjnych wszelkich działań przypadkowych;
 • zapewnienie, że procesy w zakładzie przebiegają zgodnie ze ściśle określonymi procedurami i instrukcjami.

Stosowanie standardów GMP daje konsumentom większy poziom komfortu i pewność co do jakości produktu wytworzonego w zakładzie, w którym stosowane są Dobre Praktyki Produkcyjne.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
  w sprawie higieny środków spożywczych.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Księga GMPGHP to dokumentacja, która jest obowiązkowa, wymagana przez Sanepid podczas kontroli firm uczestniczących w łańcuchu żywnościowym.

 Wdrażamy system GMP i GHP oraz tworzymy Księgę GMP i GHP. Zapraszamy do współpracy.

Masz jakieś pytania?
Zapraszamy do kontaktu